Εισαγωγή

Η FRANCOIS ΙΚΕ (εφεξής «Εταιρεία»), δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.francoisonline.gr, (εφεξής «Ιστότοπος»), για να προσφέρει πληροφορίες στους χρήστες της και να προβάλλει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της.

Η χρήση του Ιστότοπου, των υπηρεσιών και πληροφοριών που προσφέρονται μέσα από αυτόν διέπετε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Οι χρήστες του Ιστότοπου υποχρεούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους καθώς και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Η χρήση του Ιστότοπου υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, τους Όρους Χρήσης, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Στους Όρους Χρήσης θα αναφέρεται η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσής τους.

Η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου από το χρήστη και μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους Χρήσης, θα συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του των αλλαγών αυτών.

Ειδικότεροι όροι

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Ιστότοπου ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Ανήλικοι

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/αυτών, εφόσον του ζητηθούν. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση.

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Ο Ισότοπος χρησιμοποιείται «ως έχει» και «ως διατίθεται», υποκείμενος σε τροποποιήσεις εκ μέρους της Εταιρείας, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη.

Η Εταιρεία προσπαθεί με κάθε τρόπο να καθιστά τη χρήση του Ιστότοπου ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτού ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της φύσης και της εξέλιξης των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς και της φύσης και των τεχνικών αναγκών του διαδικτύου, η τελευταία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει σε κάθε στιγμή πλήρη έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της.

Η Εταιρεία ούτε δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη σχετικά με το σύννομο ή μη της χρήσης του Ιστότοπου από τους χρήστες καθώς και αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου του Ιστότοπου και την ασφάλεια αυτού. Ως εκ τούτου οι χρήστες συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη χρήση του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου του.

Η χρήση του Ιστότοπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Η Εταιρεία, οι υπάλληλοι και τα στελέχη της, ή οποιοσδήποτε τρίτος που εμπλέκεται στη δημιουργία, την παραγωγή ή τη δημοσίευση του Ιστότοπου ή/και του περιεχομένου του δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική, αποθετική ή άλλου είδους ζημιά, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης, που σχετίζεται με ή απορρέει από τη χρήση του Ιστότοπου, ή άλλης πηγής προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα Ιστότοπο, ή για τη χρήση, φόρτωση (download) ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανόμενης, ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, και της ακούσιας λήψης ιών υπολογιστών από τον Ιστότοπο ή από τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από αυτόν.

Διεθνής πρόσβαση

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο είναι δυνατή από όλο τον κόσμο. Ο Ιστότοπος μπορεί να αναφέρεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα του κάθε χρήστη. Αυτές οι αναφορές δεν υποδηλώνουν ότι η Εταιρεία σκοπεύει να διαθέσει τα προϊόντα αυτά στις συγκεκριμένες χώρες. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στους παρόντες όρους σχετικά με την ευθύνη της Εταιρείας για το περιεχόμενο, η Εταιρεία δεν εγγυάται και δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το εάν ο Ιστότοπος, τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτόν, είναι νόμιμα σε χώρες εκτός Ελλάδας. Εάν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στον Ιστότοπο από τοποθεσία εκτός Ελλάδας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με τους τοπικούς νόμους.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτού του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των υπηρεσιών, των προϊόντων, των σημάτων, των διακριτικών τίτλων, των εικόνων, των φωτογραφιών, των γραφικών, των video και των εξαρτημάτων που περιέχονται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα του Ιστότοπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας FRANCOIS ΙΚΕ

Όλα τα ονόματα προϊόντων/προγραμμάτων/υπηρεσιών κλπ που αναφέρονται σε αυτόν τον Ιστότοπο αποτελούν εμπορικά σήματα και πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας εκτός από τα σήματα αυτά που υποδεικνύεται ότι κατέχονται από άλλες εταιρείες.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση, η Εταιρεία εξουσιοδοτεί τους χρήστες να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτόν τον Ιστότοπο (εκτός όσον αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική χρήση από την πλευρά τους, δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων, που αποκτάται, διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Όλα τα λογότυπα της Εταιρείας και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

Ιστότοποι τρίτων μερών

Κάποια από τα περιεχόμενα αυτού του Ιστότοπου μπορεί να ανήκουν σε τρίτα μέρη (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) ή/και να υπάρχουν δεσμοί υπερκειμένου που οδηγούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, τα οποία τρίτα μέρη έχουν την πλήρη ευθύνη (αστική ή ποινική) για την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα, την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτών των διαδικτυακών τόπων και των υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι χρήστες αυτού του Ιστότοπου έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτα μέρη και το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον Ιστότοπο. Οι χρήστες πρέπει να λάβουν την άδεια από το τρίτο μέρος πριν από τη χρήση ή την αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να αλλάξει, όπως δεν μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε ειδοποίηση συγγραφέα ή ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζονται σε αυτό χωρίς πρώτα να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις.

Η Εταιρεία παρέχει τους δεσμούς αυτούς για διευκόλυνση των χρηστών του Ιστότοπού της, και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιασδήποτε μορφής δέσμευση ή εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιμασία τους. Η Εταιρεία δεν έχει κανένα έλεγχο επί των διαδικτυακών τόπων τρίτων μερών ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω αυτού του Ιστότοπου ή διατίθενται σε αυτόν και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και το περιεχόμενο τους.

Διαθεσιμότητα και ομαλή λειτουργία

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του Ιστότοπου. Οι χρήστες, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι το διαδίκτυο είναι ένα μη ασφαλές μέσο και ότι η διαθεσιμότητα των διαδικτυακών τόπων μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τις υπηρεσίες παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Ιστότοπου ταυτόχρονα ή/και από άλλες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς οι χρήστες συμφωνούν ότι η Εταιρεία δε θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή/και τη μη ομαλή λειτουργία του Ιστότοπου. Οι χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται ότι η Εταιρεία μπορεί να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος του Ιστότοπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία οφειλόμενη στη διακοπή λειτουργίας ή/και στη μη ομαλή λειτουργία του Ιστότοπου ή/και την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτόν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή την απώλεια του περιεχομένου του ή την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. H Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος θα είναι συμβατός με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του κάθε χρήστη.

Συντήρηση

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του Ιστότοπου για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη.

Ασφάλεια

Αν και η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί ο Ιστότοπος από ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα ή/και κακόβουλο λογισμικό, σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή/και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Ιστότοπος δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στον εξοπλισμό χρηστών, στο λογισμικό ή/και στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί οι χρήστες να υποστούν από τις παραπάνω αιτίες. Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια και η Εταιρεία δε θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των χρηστών από ιούς και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του Ιστότοπου. Οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύονται ότι με τη χρήση του Ιστότοπου:

Δε θα ενεργούν κατά τρόπο που να εμποδίζει ή/και να καθιστά αδύνατη την ομαλή ή/και σύννομη χρήση του Ιστότοπου και των άλλων συνδεδεμένων με αυτόν διαδικτυακών τόπων από άλλους χρήστες.
Δε θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων.
Δε θα ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Ιστότοπου ή/και να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Εταιρείας.
Δε θα μεταβιβάσουν προσωπικούς κωδικούς και όνομα χρηστών που τους έχει δοθεί για προσωπική χρήση.
Δε θα εγκαθιστούν, προωθούν ή/και μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο μέσω του Ιστότοπου ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, δε θα εγκαθιστούν ή προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτόκλητα ή μη ρητώς εγκεκριμένα από την Εταιρεία διαφημιστικά μηνύματα σε οποιαδήποτε μορφή, μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και γενικά δε θα προβαίνουν σε προώθηση ανεπιθύμητων πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο.
Δε θα «ανεβάζουν» ή μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό και πληροφορίες που δε δικαιούνται να αποκαλύψουν δυνάμει διατάξεων του δικαίου ή ιδιωτικών συμφωνιών (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες).
Δε θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή η προσωπικότητα τρίτων και ιδίως κατά τρόπο ώστε να προξενείται βλάβη σε ανήλικο.
Δε θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στον Ιστότοπο, στο περιεχόμενό του, στους πηγαίους κώδικες (source code) του λογισμικού που τον αποτελεί, στο διακομιστή όπου αυτός φιλοξενείται ή/και σε δίκτυα συνδεδεμένα με ή προσβάσιμα μέσω του Ιστότοπου ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν.
Δε θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης.
Δε θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο.
Δε θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιουδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Η Εταιρεία θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό.
Δε θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών από τον Ιστότοπο με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς.
Δε θα μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων χωρίς να έχουν την συναίνεσή τους.
Θα πληροφορούν την Εταιρεία αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση του παρόντος Ιστότοπου από τρίτους.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση του Ιστότοπου για διαφήμιση ή για προσφορές από το χρήστη.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του Ιστότοπου εκτός από αυτήν που προβλέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης η Εταιρεία θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που της παρέχονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της ποινικής δίωξης.

Παραβίαση Όρων Χρήσης

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης, οι χρήστες θα υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της Εταιρείας. Η μη ενάσκηση από την Εταιρείας των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

Ρητά η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβλέπει την εφαρμογή των παρόντων κανόνων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Αποζημίωση

Ο χρήστης συμφωνεί ότι θα προστατεύει, θα υπερασπίζεται και θα αποζημιώνει την Εταιρεία, τους μετόχους, τα μέλη, τους εργαζομένους και εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας για κάθε ζημία και έξοδο, χωρίς περιορισμό, που αυτή ενδεχομένως υποστεί και η οποία απορρέει από ή συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με κακή χρήση εκ μέρους του χρήστη του Ιστότοπου ή/και με παραβίαση των Όρων Χρήσης.

Λήξη

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να καταγγείλει αζημίως και χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη την συμφωνία που συνάπτει δυνάμει του παρόντος με τον κάθε χρήστη αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, εάν ο χρήστης παραβιάσει τους Όρους Χρήσης ή μέρος αυτών ή αν αδυνατεί να επιβεβαιώσει πληροφορίες που της παρέχει ο χρήστης στα πλαίσια χρήσης του Ιστότοπου.

Πλήρης συμφωνία – Διαιρετότητα

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μαζί με οποιουσδήποτε άλλους κανόνες στους οποίους αυτοί παραπέμπουν ή οι οποίοι βρίσκονται στον Ιστότοπο αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε χρήστη αναφορικά με τη χρήση του Ιστότοπου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι κάποιος από τους παρόντες Όρους Χρήσης είναι άκυρος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η εγκυρότητα και ισχύς των υπολοίπων όρων δε θα επηρεάζεται ούτε θα θίγεται.

Σχέση του χρήστη με την Εταιρεία

O χρήστης συμφωνεί ότι δε δημιουργείται σχέση εκπροσώπου – εκπροσωπούμενου, αντιπροσώπου – αντιπροσωπευομένου, σχέση συνεργασίας, σύμπραξης οποιασδήποτε μορφής, ή/και εργασιακή σχέση μεταξύ αυτού και της Εταιρείας ως απόρροια της χρήσης του Ιστότοπου από το χρήστη.

Μέσα απόδειξης

Η τυπωμένη έκδοση του Ιστότοπου και των Όρων Χρήσης και οποιασδήποτε αλληλογραφίας σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό μέσο ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Επικοινωνία

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με τον Ιστότοπο, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο info@francoisonline.gr

Πολιτική Απορρήτου Και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Σύμφωνα Με Το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679

Εισαγωγή

Η FRANCOIS Ι.Κ.E. (εφεξής «Εταιρεία»), υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το φυσικό πρόσωπο (εφεξής ανεξαρτήτως γένους ή ιδιότητος «Πελάτης») ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσεως για προϊόν ή υπηρεσία της Εταιρείας, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Η Εταιρεία θέτει ως κεντρική της προτεραιότητα, η λειτουργία της και η παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών της, να γίνεται μέσα στο πλαίσιο της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων όπως αυτό διαμορφώνεται μέσω του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και των σχετικών αποφάσεων, κατευθυντήριων γραμμών, κανονισμών και κωδίκων δεοντολογίας που εγκρίνει ή εκδίδει η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Σχέση της παρούσας Πολιτικής με Όρους Χρήσης και άλλες Πολιτικές

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ενσωματώνεται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας μας και μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν μεταβολές. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν σημαντικές μεταβολές, θα φροντίσουμε για τη δημοσίευση σχετικής ειδοποίησης προς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Με την επίσκεψη και την πλοήγηση στον ιστότοπο της Εταιρείας, αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική, την Πολιτική Cookies και τους Όρους Χρήσης όπως κάθε φορά ισχύουν.

Ι. Τι δεδομένα συλλέγουμε*;

Προκειμένου να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και να εκπληρώνουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, είναι απαραίτητο να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα και ενδέχεται να περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

α) Δεδομένα ταυτοποιήσεως, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως και λοιπά δημογραφικά στοιχεία.

β) Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό.

γ) Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς (marketing profiling).

δ) Δεδομένα από τη λειτουργία της συμβάσεως (-εων) του Πελάτη με την Εταιρεία και τη χρήση των προϊόντων που του έχουν χορηγηθεί ή των υπηρεσιών που του έχουν παρασχεθεί.

ε) Δεδομένα από τη διενέργεια πράξεων πληρωμών και την παροχή υπηρεσιών πληρωμών τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών της Εταιρείας (Τραπεζικοί λογαριασμοί, IBAN).

στ) Δεδομένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συμπεριφοράς του Πελάτη, τα οποία παρέχονται από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιεί, όπως διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ip address), τον τύπο συσκευής που χρησιμοποιείται και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος ή άλλα δεδομένα που παρέχονται μέσω των συσκευών που χρησιμοποιεί ο Πελάτης ως στοιχεία αναγνωρίσεως θέσεως, καθώς και δεδομένα πλοηγήσεως στο διαδίκτυο (Cookies), τα οποία μόνα τους ή συνδυαστικά με μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση και τη δημιουργία προφίλ του Πελάτη.

ζ) Δεδομένα υγείας του Πελάτη ή/και των εξαρτωμένων από αυτόν μελών της οικογενείας του, σε ειδικές περιπτώσεις καταγραφής ιατρικού ιστορικού.

* Με εξαίρεση τα υπό α) και β) δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για κάθε συναλλακτική ή συμβατική σχέση του Πελάτη με την Εταιρεία, το είδος και το πλήθος των λοιπών δεδομένων που συλλέγονται εξαρτάται από το είδος της κατά περίπτωση σχέσεως και το προσφερόμενο ή παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

ΙΙ. Από που συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τις ακολούθως κατά περίπτωση αναφερόμενες πηγές:

α) Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας (υπό I, α) και β) ανωτέρω) από τον Πελάτη ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων σε διαδικτυακό ιστότοπο, από τον ίδιο τον Πελάτη σε αμφότερες τις περιπτώσεις. Για τη δε δεύτερη περίπτωση μόνο όταν ο Πελάτης κάνει χρήση ή Like της ιστοσελίδας της Εταιρείας ή συμμετάσχει σε διαγωνισμό της ιστοσελίδας της Εταιρείας, χρησιμοποιώντας το προφίλ του.

β) Τα δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς και εκείνα που αφορούν στη λειτουργία της συμβάσεως (υπό I, γ) και δ) ανωτέρω) από τον ίδιο τον Πελάτη και τη πορεία εκτέλεσης της σύμβασης, αλλά και μετά τη κατάρτιση της σύμβασης (after sale service).

γ) Τα δεδομένα (υπό I, ε) ανωτέρω) για τις πράξεις πληρωμών του Πελάτη από τον ίδιο ή από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, κατ’ εντολήν του ιδίου του Πελάτη και πάντοτε μετά την κατάθεση της πληρωμής για τη ταυτοποίηση και την τιμολόγηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

δ) Τα δεδομένα (υπό Ι, στ) ανωτέρω) που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συμπεριφοράς ή θέσεως του Πελάτη από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Πελάτης, ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων κοινωνικών δικτύων και από συνεργαζόμενους με την Εταιρεία παρόχους υπηρεσιών (ενδεικτικώς Google). Επίσης η συλλογή δύναται να γίνει με χρήση Cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών. Σας συνιστούμε να ελέγξετε την Πολιτική Cookies της Εταιρείας, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Cookies, τον τρόπο χρήσης τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγξετε/περιορίσετε τη χρήση τους.

ε) Τα δεδομένα υγείας (υπό I, ζ) ανωτέρω) προσκομίζονται με πρωτοβουλία του Πελάτη από τον ίδιο.

Εφόσον η επεξεργασία των ανωτέρω αναφερομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεμελιώνεται στη συγκατάθεση του Πελάτη, η Εταιρεία ακολουθεί τις προβλεπόμενες εκ της νομοθεσίας διαδικασίες για την ενημέρωση του Πελάτη και τη λήψη της συγκαταθέσεώς του με κάθε νόμιμο τρόπο.

ΙΙΙ. Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας και πώς τα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, είτε με την έναρξη συναλλακτικής σχέσεως, είτε και μεταγενέστερα, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους κάτωθι σκοπούς:

α) Την ταυτοποίηση του Πελάτη και την επικοινωνία μαζί του σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής, προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσεως μαζί του, για την εκπλήρωση συμβατικών ή και νομίμων υποχρεώσεων της Εταιρείας.

β) Την κατάρτιση συμβάσεως με τον Πελάτη, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τον Πελάτη.

γ) Την τεκμηρίωση αιτήματος που υποβάλλει ο Πελάτης (όπως, ενδεικτικώς, για αίτημα ενημέρωσης, αντικατάστασης, ή εξυπηρέτησης) και την εκτέλεσή του από την Εταιρεία.

δ) Τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές απαιτήσεις, καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.

ε) Την προάσπιση των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας και την προστασία του κοινού, όπως ενδεικτικώς, τη διασφάλιση διαδικασιών ασφαλείας της Εταιρείας, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και υγιεινής, την πρόληψη εγκλημάτων, τον εντοπισμό και τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων παραβατικής συμπεριφοράς (περιστατικά απάτης κ.ο.κ.).

στ) Την επικοινωνία με τον Πελάτη, στο πλαίσιο εκτελέσεως συμβάσεως για την ενημέρωσή του σχετικά με την αξιοποίηση των προϊόντων ή υπηρεσιών που η Εταιρεία του παρέχει, τις δυνατότητες, χαρακτηριστικά και εξελίξεις αυτών, όπως και για τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποιήσεως του Πελάτη από την παρεχόμενη από την Εταιρεία εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες της ή/και των περαιτέρω επιθυμιών ή απαιτήσεων του Πελάτη, για σκοπούς εξυπηρετήσεως εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας.

ζ) Την προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας ή/ και συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών ή τρίτων, σε υφιστάμενο ή και δυνητικό Πελάτη, εφόσον υπάρχει, όπου συντρέχει περίπτωση, ρητή προς τούτο συγκατάθεσή του.

η) Τη στατιστική ανάλυση δεδομένων και ιστορικού χρήσης κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για την αξιολόγηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, του περιεχομένου και της δομής της.

Η Εταιρεία ενδέχεται να εφαρμόζει μερικά αυτοματοποιημένες μεθόδους για την επίτευξη των σκοπών:

υπό στ), ζ) και η) σε συνδυασμό με την κατάρτιση συναλλακτικού προφίλ (marketing profiling), με βάση τις συναλλακτικές συνήθειες του Πελάτη.

IV. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων;

α) Οι υπάλληλοι της Εταιρείας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και εκτέλεση της συμβάσεως (-εων) που υπογράφει ο Πελάτης με την Εταιρεία, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν (-ές), καθώς και σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τον νόμο, και οι οποίοι οφείλουν να τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο, περιλαμβανομένου του φορολογικού παραστατικού.

β) Φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η Εταιρεία εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της, όπως, μεταξύ άλλων, δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολαβήσεως, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, εταιρείες διαχειρίσεως βάσεων δεδομένων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαχειρίσεως κινδύνων, εταιρείες ερευνών δεδομένων επικοινωνίας ή/και περιουσιακών στοιχείων, εταιρείες φυλάξεως και διαχειρίσεως αρχείων, εταιρείες ερευνών αγοράς, διαφημίσεως και προωθήσεως προϊόντων για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως και πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών αναπτύξεως, συντηρήσεως, παραμετροποιήσεως εφαρμογών πληροφορικής, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services), εταιρείες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών πληρωμών, υπό τον όρο της τηρήσεως σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

γ) Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους.

Ποτέ δεν θα μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τέτοιους σκοπούς, εκτός αν μας το έχετε επιτρέψει ή εάν έχουμε νόμιμο δικαίωμα να το πράξουμε.

Χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους-προμηθευτές για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Αποστολή προωθητικών προσφορών.
Έρευνες ικανοποίησης πελατών.
Ανάπτυξη, υποστήριξη, συντήρηση και φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής φιλοξενίας ιστοσελίδας.
Επεξεργασία πληρωμών για να μπορείτε να πληρώσετε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Εάν αφού μας δώσετε την άδεια να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να εξαιρεθείτε επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται παρακάτω.

Υποβάλλοντας τα προσωπικά σας στοιχεία σε εμάς, αναγνωρίζετε ότι αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία. Ζητάμε από όλα τα τρίτα μέρη να αντιμετωπίζουν με ασφάλεια τα προσωπικά σας στοιχεία και να διατηρούν όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων , διασφαλίζοντας την ανωτέρω υποχρέωσή τους και με σχετικές συμβάσεις μεταξύ μας , διατηρώντας πάντοτε το δικαίωμά να λάβουμε και εύλογα μέτρα για την επιβολή της. Ποτέ δεν θα προβούμε σε εμπορική εκμετάλλευση (πώληση) των προσωπικών σας στοιχείων.

V. Διαβιβάζονται τα δεδομένα σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) ή σε διεθνή οργανισμό;

Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη της σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει πράξη για την επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη συγκεκριμένη χώρα ή στον εν λόγω διεθνή οργανισμό,

β) εφόσον ο Πελάτης έχει ενημερωθεί ειδικά και έχει παράσχει την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή του στην Εταιρεία και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου,

γ) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση συμβάσεως,

δ) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας,

ε) εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόμου ή διακρατική ή διεθνή σύμβαση,

Για την εκπλήρωση των υπό ε) ανωτέρω υποχρεώσεων, ενδέχεται η Εταιρεία να προβεί στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων του Πελάτη σε αρμόδιες εθνικές αρχές, προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

VI. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα;

Σε περίπτωση συνάψεως συμβάσεως με την Εταιρεία, η τελευταία τηρεί προσωπικά δεδομένα του Πελάτη έως τη συμπλήρωση του κατά νόμο χρόνου γενικής παραγραφής των αξιώσεων, ήτοι για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών από τη λήξη της σχετικής συμβάσεως με οποιονδήποτε τρόπο.

Εάν έως τη λήξη του ως άνω χρόνου βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την Εταιρεία ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν Εταιρεία, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον Πελάτη, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τηρήσεως των δεδομένων θα παρατείνεται έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως.

Σε περίπτωση μη καταρτίσεως εν τέλει συναλλακτικής σχέσεως, τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη θα τηρούνται για διάστημα έως πέντε (5) ετών από τη συλλογή αυτών, στο πλαίσιο υποβολής οικείας αιτήσεως (κατά νόμο χρόνος παραγραφής των τυχόν αξιώσεων με βάση την εξωσυμβατική ευθύνη).

Σε περίπτωση που προβλέπεται βραχύτερος ή μεγαλύτερος χρόνος τηρήσεως των δεδομένων από τον νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τηρήσεως των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται αναλόγως.

Τα συμβατικά έγγραφα που φέρουν την υπογραφή του Πελάτη, στα οποία έχουν καταχωρισθεί προσωπικά δεδομένα, δύνανται, μετά την πάροδο πενταετίας, κατ’ επιλογήν της Εταιρείας, να τηρούνται πλέον σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

VII. Τι δικαιώματα έχει ο Πελάτης για την προστασία των δεδομένων του;

Ο Πελάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρεία, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα προσβάσεως).

β) Να ζητήσει τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση αυτού.

γ) Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να αρνηθεί ή/και να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του που τηρεί η Εταιρεία (δικαίωμα εναντιώσεως).

ε) Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία της Εταιρείας (δικαίωμα στη λήθη).

στ) Να ζητήσει από την Εταιρεία να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχει παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό γ), δ) και ε) αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και λειτουργία της συμβάσεως, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από τον Πελάτη ή εάν αποκτήθηκαν από οποιαδήποτε δημόσια πηγή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους του Πελάτη καταγγελία της αντίστοιχης συμβάσεως ή συμβάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους τους ή τη μη δυνατότητα παροχής της υπηρεσίας ή του προϊόντος.

Περαιτέρω, η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων του Πελάτη εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντός της, νομίμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρείας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας που τον αφορούν, εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο.

VIII. Πως μπορεί ο Πελάτης να ασκήσει τα δικαιώματά του ανωτέρω;

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται:

. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@francoisonline.gr
Eπιπλέον ο Πελάτης δύναται να εκτυπώσει μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας το έντυπο Ασκήσεως Δικαιωμάτων και να το αποστείλει συμπληρωμένο μέσω φυσικής αλληλογραφίας προς:

FRANCOIS ACADEMY
Κέντρο δια Βίου Μάθησης
Υπηρεσίες Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών
Ερμού 13
Τ.Κ. 54624
Θεσσαλονίκη

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στον Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του αιτήματός του, που όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψιν την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Πελάτη σε κάθε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της παρατάσεως.

Εάν η Εταιρεία δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του Πελάτη, τον ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας και ασκήσεως δικαστικής προσφυγής.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η εταιρεία δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος στον Πελάτη, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα.

IX. Πως προστατεύονται τα δικαιώματα του Πελάτη;

Η Εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχειρίσεως ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του απορρήτου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων των Πελατών και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Το τεχνολογικό δίκτυο της Εταιρείας το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των ψηφιακών περιουσιακών της στοιχείων (servers, PCs, Data Bases, κλπ) και το προσωπικό που έχει πρόσβαση σε αυτά (υπάλληλοι, πάροχοι, συνεργάτες), προστατεύεται με τεχνικά μέσα όπως Τείχος Προστασίας (Firewall), εργαλεία εντοπισμού κακόβουλων προγραμμάτων (Anti-virus, Anti-malware), Intrusion Detection System (IDS), πρόγραμμα ελέγχου διαρροής πληροφοριών “email DLP”, κρυπτογράφηση (απομακρυσμένης σύνδεσης, μεταδιδόμενης πληροφορίας, αποθηκευτικών μαγνητικών μέσων), περιορισμός πρόσβασης & χρήσης USB / CD / Disk Storage, κλπ, καθώς επίσης με οργανωτικά μέσα όπως εργασιακοί ρόλοι, διαχωρισμός καθηκόντων, εκπαίδευση προσωπικού, επιθεώρηση εσωτερικών & εξωτερικών ελεγκτών, διαδικασίες επιχειρησιακής συνέχειας & τεχνολογικής ανάκαμψης, κλπ. Επιπροσθέτως, με χρήση φυσικών μέτρων προστασίας όπως φύλαξη κτιρίου 24/7, συναγερμό & ανίχνευση παραβίασης, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης κλπ.

Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση του Πελάτη γίνεται κατ’ εφαρμογήν του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού και αντικαθιστά οποιαδήποτε προγενέστερη ενημέρωση έχει γίνει στο πλαίσιο του Ν. 2472/1997 ή όπως αυτό θα τροποποιηθεί με επικείμενη νομοθετική ρύθμιση και τυχόν αναφέρεται σε συμβατικά ή άλλα έγγραφα της Εταιρείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ι) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Δημήτρης Κασαπαλίδης, 2310 861.491, info@francoisonline.gr

Χ. Νομική βάση για την επεξεργασία του αρχείου

To άρθρο 6 (1) α του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) χρησιμεύει ως νομική βάση για τις εργασίες επεξεργασίας για τις οποίες λαμβάνουμε τη συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων, όπως π.χ. στην περίπτωση που οι εργασίες επεξεργασίας είναι απαραίτητες για την προμήθεια αγαθών ή για την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, η επεξεργασία λαμβάνει χώρα βάσει του άρθρου 6 (1) β του Γ.Κ.Π.Δ. Το ίδιο ισχύει και για τις εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα στην περίπτωση των ερευνών που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Εάν η Εταιρεία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση βάσει της οποίας απαιτείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο. 6 (1) γ του Γ.Κ.Π.Δ.

Διευκρινίζουμε ότι η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται εν μέρει από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία) ή μπορεί επίσης να προκύψει από συμβατικές προβλέψεις (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τον αντισυμβαλλόμενο). Η μη παροχή των προσωπικών δεδομένων θα είχε ως συνέπεια ότι η σύμβαση με εσάς δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί.

Πολιτική Cookies

Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Cookies της FRANCOIS Ι.Κ.E. (εφεξής «Εταιρεία») παρέχει πληροφορίες αναφορικά με την χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών από τον ιστότοπο που λειτουργεί από ή εκ μέρους της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων της εταιρειών (εφεξής «Ιστότοπος»). Περιγράφει επίσης τι είδους επιλογές μπορεί να έχετε σχετικά με τα cookies και τις παρόμοιες τεχνολογίες.

Η παρούσα Πολιτική Cookies αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ενσωματώνεται στους Όρους Χρήσης του Ιστότοπου της Εταιρείας και μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν μεταβολές. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν σημαντικές μεταβολές, θα φροντίσουμε για τη δημοσίευση σχετικής ειδοποίησης προς τους επισκέπτες του Ιστότοπού μας. Με την επίσκεψη και την πλοήγηση στον Ιστότοπο της Εταιρείας αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική όπως κάθε φορά ισχύει.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρησιμοποιούνται τεχνολογίες εντοπισμού για τη συγκέντρωση πληροφορίων ταυτοποίησης ή ενδεχόμενης ταυτοποίησης φυσικών προσώπων (αν συνδυαστούν κατάλληλα με άλλες πληροφορίες). Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα εφαρμόζεται, ταυτόχρονα με την παρούσα Πολιτική Cookies, η Πολιτική Απορρήτου.

Σχετικά με τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης (web browser) του υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο της Εταιρείας και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Ο τρόπος αφαίρεσής τους είναι ιδιαίτερα απλός και εμείς για λογαριασμό σας τον υποδεικνύουμε σε εσάς, έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν θέλετε να διατηρείτε cookies ή όχι, για τη περιήγησή σας στον Ιστότοπό μας. Παρακάτω θα βρείτε τους τρόπους για αφαίρεσή τους από το browser σας.

Τα cookies, ανάλογα με τον χρόνο που παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας, διακρίνονται σε:

α) Μόνιμα cookies, που αποθηκεύονται στη συσκευή σας την στιγμή που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και παραμένουν αποθηκευμένα και μετά το κλείσιμο του browser. Ενεργοποιούνται ξανά αυτόματα με το εκ νέου άνοιγμα του browser και τη περιήγηση στο διαδίκτυο.

β) Cookies συνεδρίας, που αποθηκεύονται στη συσκευή σας την στιγμή που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και διαγράφονται αυτόματα, αφού κλείσετε το browser.

Επιπλέον, ανάλογα με τον ιστότοπο ή τον ιστοχώρο (domain) που τα εγκαθιστά, τα cookies διακρίνονται σε:

α) Cookies αρχικού κατασκευαστή, που δημιουργούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Ο ιστότοπος εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων.

β) Cookie τρίτου μέρους, που δημιουργούνται από άλλους ιστοχώρους (π.χ. Google, Facebook), διαφορετικούς από εκείνον που επισκέφθηκε ο χρήστης. Αυτοί οι ιστοχώροι διαθέτουν κάποιο περιεχόμενο, όπως διαφημίσεις ή εικόνες, το οποίο μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα που επισκέπτεστε. Δηλαδή τα τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των συγκεκριμένων cookies ώστε να παρέχουν ανώνυμα στοχευμένες διαφημίσεις σε εσάς σε άλλες ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας ως βάση την επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του Ιστότοπου της Εταιρείας, τη σωστή περιήγηση χωρίς τεχνικά προβλήματα, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα cookies για να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο της Εταιρείας μας, πώς περιηγούνται σε αυτό ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα (τεχνικό ή άλλης φύσης) για να το διορθώσουμε καθώς και για την βελτίωση της δομής και περιεχομένου του και του γραφικού περιβάλλοντος του Ιστότοπου της Εταιρείας.

Απαραίτητη προϋπόθεση νομιμότητας της λειτουργίας όλων των κατηγοριών cookies που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπός μας, είναι η συγκατάθεσή σας με θετική πράξη για κάθε κατηγορία cookies πλην των απαραίτητων για την λειτουργία του Ιστότοπου, τα οποία ούτως ή άλλως δεν επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Επίσης, στα πλαίσια συμμόρφωσης του Ιστότοπού μας στο Νέο Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/679 ΕΕ) αλλά και στον εγχώριο νόμο για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο Ιστότοπός μας και η Εταιρεία μας, σας παρέχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, για καθεμία από τις κατηγορίες cookies ξεχωριστά (εκτός από τα Απολύτως απαραίτητα cookies), ανά πάσα στιγμή.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε

Τα cookies και οι πληροφορίες που συλλέγονται διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Απολύτως απαραίτητα (Αναγκαία)

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Ιστότοπου της Εταιρείας μας. Χωρίς αυτά η περιήγησή σας είναι τεχνικά αδύνατη, δεδομένου ότι με αυτά υποστηρίζεται η βασική τεχνική λειτουργία του Ιστότοπου. Η συγκεκριμένη κατηγορία cookies αφορά μόνο το τεχνικό κομμάτι του Ιστότοπου και δεν σχετίζεται με διατήρηση ή αποστολή και λήψη πληροφοριών κατηγορίας προφίλ από εσάς.

Με τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies σας επιτρέπει να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε ορθά τις λειτουργίες του Ιστότοπού μας. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του Ιστότοπού μας, ούτε μπορούμε να υποστηρίξουμε τεχνικά την επικοινωνία σας μαζί μας.

Η Εταιρεία μας και ο Ιστότοπός μας, σας ενημερώνει ότι στα πλαίσια συμμόρφωσης μας με το Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679 ΕΕ) γνωστό και ως GDPR, τηρεί αρχείο καταγραφής πράξεων δραστηριοτήτων αλλά και της δικής σας συγκατάθεσης και επιλογής, στα πλαίσια του δικαιώματος διαφάνειας και λογοδοσίας του νέου κανονισμού.

Cookies επιδόσεων (Στατιστικά)

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies επιδόσεων σχετίζονται με το ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες και οι επισκέπτες του Ιστότοπου της Εταιρείας μας και αν προκύπτουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες ή από υποσελίδες του Ιστότοπου από τους επισκέπτες και τους χρήστες. Η συγκεκριμένη κατηγορία cookies χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας, έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματικότερη ποιότητα στις προσφερόμενες ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες.

Cookies λειτουργικότητας (Προτιμήσεις)

Η συγκεκριμένη κατηγορία cookies επιτρέπει στον Ιστότοπό μας να σας υποδεικνύει τις επιλογές σας χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να εισάγετε τα στοιχεία της ταυτοποίησή σας. Με απλά λόγια ο Ιστότοπος «θυμάται» τις επιλογές σας και σας τις υπενθυμίζει, εφόσον βεβαίως το επιθυμείτε. Διαφορετικά υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης αυτής της κατηγορίας cookies ώστε να μπορείτε να εισάγετε μόνοι σας κάθε φορά τα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης ενέργειας (π.χ. παραγγελία από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα) στον Ιστότοπο. Τα στοιχεία που η συγκεκριμένη κατηγορία cookies σας υπενθυμίζει είναι για παράδειγμα το όνομα χρήστη που έχετε δηλώσει, την επιλογή της γλώσσας που προτιμάτε για την περιήγησή σας ή την χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για διασύνδεσή σας με άμεση λειτουργικότητα. Οι πληροφορίες αυτές όπως συλλέγονται από τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies αφορούν την περιήγησή σας μόνο και αποκλειστικά στον Ιστότοπό μας και δεν είναι δυνατόν να καταγράψουν τη δραστηριότητα της περιήγησής σας σε άλλους ιστότοπους.

Υπάρχει όπως προαναφέραμε και η δυνατότητα να μην αποδεχτείτε τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies. Ωστόσο, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι βέβαιο ότι θα επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του Ιστότοπού μας και θα περιοριστεί αναπόφευκτα η πρόσβασή σας σε συγκεκριμένο περιεχόμενό του.

Cookies στόχευσης (Εμπορικής προώθησης)

Η συγκεκριμένη κατηγορία cookies χρησιμοποιείται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντά σας. Η συγκεκριμένη κατηγορία cookies στοχεύει στην αποστολή στοχευμένων άρθρων/μελετών/νέων καθώς και στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, στον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή στην μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Συνήθως τοποθετούνται για να θυμούνται την επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας και σε κάθε υποσελίδα αυτού. Ο Ιστότοπος της Εταιρείας μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για σκοπούς κυρίως στατιστικούς και δευτερευόντως μάρκετινγκ και διαφήμισης.

Επιπλέον, εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας στη συγκεκριμένη κατηγορία cookies, τότε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τρίτοι προμηθευτές μας, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρείας μας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο κατά την επίσκεψή σας σε αυτούς. Εάν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας και δεν επιλέξετε τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies τότε η δυνατότητα αυτή για εσάς δεν θα ισχύει.

Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies, τρίτοι προμηθευτές μας, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας μας.

Δηλαδή, εφόσον επιλέξετε τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies τότε εφόσον έχετε επισκεφθεί τον Ιστότοπό μας, η συγκεκριμένη κατηγορία cookies δύναται να χρησιμοποιηθεί από την Google και τρίτους προμηθευτές, προκειμένου να εμφανίζει διαφημιστικό περιεχόμενο και προσφορές προϊόντων της Εταιρείας μας κατά τη περιήγησή σας σε άλλους ιστότοπους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Ιστότοπος της Εταιρείας μας δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα της για επαναληπτικό μάρκετινγκ και πάλι υπό την προϋπόθεση της ρητής επιλογής της συγκεκριμένης κατηγορίας cookies και τη συγκατάθεσή σας για εκτέλεση των ανωτέρω περιγραφόμενων ενεργειών.

Εφόσον δεν γίνει επιλογή της συγκεκριμένης κατηγορίας cookies θα ισχύουν τα κάτωθι:

Η Google δεν θα συνδέει τα δεδομένα περιήγησής σας από ιστότοπους και εφαρμογές που συνεργάζονται με την Google, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εμφανίζουν διαφημίσεις από την Google, με τον Λογαριασμό σας Google.
Η Google δεν θα χρησιμοποιεί τη δραστηριότητα και τις πληροφορίες του Λογαριασμού σας Google για να εξατομικεύει τις διαφημίσεις στους ιστότοπους και στις εφαρμογές που συνεργάζονται με την Google.
Θα εξακολουθήσετε να βλέπετε εξατομικευμένες διαφημίσεις σε αυτούς τους ιστότοπους και τις εφαρμογές, αλλά δεν θα βασίζονται στη δραστηριότητα και στις πληροφορίες του Λογαριασμού σας Google.

Επιπρόσθετα θα μπορείτε να ρυθμίσετε το browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη cookies και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του, καθώς και να επιλέξετε εσείς ποια site θέλετε να αξιοποιούν για διαφημιστικούς σκοπούς τα cookies περιήγησής σας. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι είναι σφόδρα πιθανό να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του Ιστότοπού μας.

Ο Ιστότοπος της Εταιρείας μας, εφόσον με τη συγκατάθεσή σας επιλέξετε τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies, δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ. επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου Εμφάνισης Google ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας DoubleClick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων, κλπ).

Πρόσθετη δυνατότητα που έχετε και σας ενημερώνουμε με σκοπό την καλλιέργεια της διαφάνειας, της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων σας είναι η χρήση των Ρυθμίσεων διαφήμισης, όπου οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου Εμφάνισης Google. Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.

Ο Ιστότοπος της Εταιρείας μας συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες και:

Εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας, ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics για διαφήμιση στο διαδίκτυο, ζητώντας σε κάθε περίπτωση τη συγκατάθεσή σας.
Ο Ιστότοπος της Εταιρείας μας και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον Ιστότοπό της.
Ο Ιστότοπος της Εταιρείας μας και οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών της, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στον Ιστότοπο της Εταιρείας.
Ο Ιστότοπος της Εταιρείας μας δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics.

Έλεγχος των cookies

Οι περισσότεροι browsers αποδέχονται αυτόματα τα cookies, ωστόσο παρέχουν τρόπους ελέγχου για το μπλοκάρισμα ή την διαγραφή τους. Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εγκατάσταση cookies στην συσκευή σας, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο browser που χρησιμοποιείτε, ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε κατάλληλα το browser προκειμένου να σας ενημερώνει πριν την εγκατάσταση ενός cookie στην συσκευή σας ή να ακολουθήσετε τις οδηγίες του browser για τη διαγραφή των ήδη εγκατεστημένων cookies. Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερες της μίας συσκευές, πρέπει να ρυθμίσετε το browser σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας σε κάθε μία ξεχωριστά.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να απολαύσετε πλήρως τις διαδραστικές λειτουργείες του Ιστότοπού μας ή να λάβετε τις υπηρεσίες μας μέσω αυτού.

Μπορείτε επιπλέον να διαγράψετε τελείως τα cookies ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, ανάλογα με το browser που χρησιμοποιείτε:

Chrome
Safari
Firefox
Internet Explorer

Η διαγραφή των cookies δεν διαγράφει αντικείμενα Flash εφαρμογών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αντικείμενα Flash εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου και απενεργοποίησης αυτών στον ιστότοπο της Adobe.

Για την ταυτότητα της επεξεργασίας, τα στοιχεία των υπευθύνων και εκτελούντων την επεξεργασία, τους σκοπούς της επεξεργασίας και κάθε άλλη δυνατή πληροφορία για την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό 2016/679 ΕΕ μπορείτε να επιλέξετε εδώ.

Σχετικά με τις παρόμοιες τεχνολογίες

Οι ετικέτες pixel, τα web beacons, οι ενσωματωμένοι κώδικες (embedded scripts) και τα clear GIFs (μορφή γραφικών) είναι μικροσκοπικά αρχεία που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της πλοήγησης σε έναν ιστότοπο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με τα cookies. Τα αντικείμενα Flash (local shared objects) είναι μικρά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας από έναν ιστότοπο που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Flash Player της Adobe. Τα web beacons και οι ενσωματωμένοι κώδικες (embedded scripts) είναι άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπό μας, καθώς και σε ορισμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαφημίσεις.

Web beacons είναι κομμάτια κώδικα προγραμματισμού που περιλαμβάνονται σε ιστοσελίδες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαφημίσεις, τα οποία γνωστοποιούν σε εμάς ή/και σε τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, πότε προβλήθηκαν ή επιλέχθηκαν αυτές οι ιστοσελίδες, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οι διαφημίσεις.

Οι ενσωματωμένοι κώδικες (embedded scripts) είναι κομμάτια κώδικα προγραμματισμού που περιλαμβάνονται σε ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας και μετρούν πώς χρησιμοποιείτε αυτές τις ιστοσελίδες, για παράδειγμα, ποιους συνδέσμους επιλέγετε. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώνουμε τον Ιστότοπό μας, να τον διαμορφώνουμε σύμφωνα με τα πιθανά ενδιαφέροντά σας και για να διενεργούμε έρευνες ικανοποίησης/αγοράς. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τέτοιες λειτουργικότητες κώδικα, όπως η JavaScript, μέσω του browser που χρησιμοποιείτε (παρακαλούμε ανατρέξτε στην επιλογή βοήθειας του browser). Σημειώστε ότι εάν απενεργοποιήσετε τις λειτουργικότητες κώδικα, ο Ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.